ایــ ــنــــ مــ ــ ــــنـــمــــ

اگر به یادت نمی ایم دلیل فراموشی تو نیست...من ترس از ارتفاع دارم..

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست